jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
23.11. 10

Člen

Porovnávání katerorie rodu v obou jazycích, rozdíl mezi rodem mluvnickým a přirozeným, člen určitý a neurčitý. Úroveň podle SERRJ: A1.
Žáci nejprve porovnávají kategorii rodu v obou jazycích. Uvědomí si rozdíl mezi rodem mluvnickým a přirozeným a z toho vyplývyjící nesoulad mezi češtinou a němčinou. Seznámí se s významem členu určitého a neurčitého a s jejich formou v základním tvaru.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora

07.12. 12 Skloňování přídavných jmen - procvičování
07.12. 12 Souvětí souřadné - procvičování
15.11. 12 Tázací zájmena - procvičování
09.11. 12 Stupňování přídavných jmen a příslovcí - procvičování
09.11. 12 Souvětí podřadné - procvičování.
08.10. 12 Párové spojky.
08.10. 12 Vztažné věty - procvičování
08.10. 12 Přídavná jména zeměpisná
28.05. 12 Infinitiv s "zu".
25.04. 12 Zájmeno "einander".
22.03. 12 Hans Sachs
17.02. 12 Souvětí podřadné
19.01. 12 Velikonoce
07.12. 11 Příčestí minulé
18.11. 11 Časové údaje s předložkami
24.10. 11 Časové údaje
16.09. 11 Určování míry, hmotnosti a množství
20.06. 11 Věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
25.05. 11 Skloňování podstatných jmen
14.04. 11 Osobní zájmena.
19.03. 11 Rozkazovací způsob
17.02. 11 Řadové číslovky, datum.
28.01. 11 Souvětí souřadné
05.12. 10 Skloňování přídavných jmen po členu neurčitém
28.11. 10 Přivlastňovací zájmena.
28.11. 10 Skloňování přídavných jmen po členu určitém
04.11. 10 Předložky se zeměpisnými údaji
17.09. 10 Modální slovesa
08.09. 10 Předložky se 3.pádem